3e6aYX7v2qiQMI682gWhochPXJo طب روحانی با قران و علوم غریبه یوسف - انواع اجنه
جنها را میتوان مثل انسانها شمرد انها از هفتادودو هزار طایفه تشکیل شده اند بعضی مسلمان بعضی مسیحی بعضی یهودی و و و و ولی در کل جنه مثل هم نیستند بعضی از انها فهمیده و خوب هستند بعضی دکتر در اصل هفت پادشاه زمینی بر انها حکومت میکنند که هر پادشاه بر روزی از ایام هفته حاکم و مسئول است انها بعنوان شیخ قسمتی از طوایف جن هستند که بر کارهای انها اعمالشان نظارت دارند خب در این طایفه جزی خوب هستند جزئی بد بعضی ساکن خرابات بعضی ساکن مزابل یا همان اشغال دان بعضی در قبرستان بعضی در باقات و کوها روی درختان ووو روز یکشنبه ملک علوی روقیائیل علیه السلام و زمینی ملک مره روز دوشنبه ملک علوی جبرائیل علیه السلام و زمینی ملک مره روز سه شنبه ملک سمسمائیل علیه السلام وزمینی ملک احمر روز چهار شنبه ملک علوی میکائیل علیه السلام وزمینی ملک برقان روز پنج شنبه ملک علوی صرفیائیل علیه السلام و ملک زمینی شمهورش روز جمعه ملک علوی ملک عنیائیل علیه السلام و ملک زمینی ابیض روز شنبه ملک علوی کسفیائیل علیه السلام و زمینی ملک میمون ابا نوخ منظور از علوی همان فرشته است که اسمانی هستند و از نور خلق شدند و ملک زمینی سفلی هستند که از اتش خلق شدند
rohanyatuosef@yahoo.com

rohanyatuosef@gmail.com


ایدیrohanyatuosef

00989395271480

00989356103048

عهد نامه مالک اشتر ، اخبار حلاج ، فرشتگان خداوند ، انسان در عرف عرفان ، ورد السحر ، الشفا الربانی فی طب روحانی ، رحلت الروح ، حقیقت السحر ، اسرار السحر ، السحر ، السحر و عوالم الجن فنون و علاج ، علم حروف افلاطون ، کنز الغرائب ، علم الاسرار ، المنظومه السباعیه ، سحر عجیب ، رسالة نافعة في المعالجة بالأغذية والأشربة من كلام أبقراط ، حزب البحر، هیاکل سبعه ، ابن سینا للاعشاب ، المنتخبات فی الفوائد و الریاضات ، هزار فایده نادره ، منبع اصول الرمل ، مخلوط هیاکل سبعه ، مخلوط عجیب ، مجموع رسائل فی علم الفلک ، دعوت جلاله ، کشف المکتوم بالطالع و الرمل و النجوم ، جوهر الکشوف فی سر الحروف ، قرعه در رمل ، قمر الاقمار ، دعوت هارون الرشید ، النوامیس ، الاشارات فی علم العبارات ، زبده الاسرار ، زینت الدعوات فی الختوم و الاذکار ، تحف العقول عن آل الرسول ، تحفه الاسرار ، طي الارض ، طبسم اسکندر ذوالقرنین و زبده الالواح ، طلسمات مربخ ، طب و نجوم و رمل ، تعویذات عملیه فی مجربات انوریه ، طم طم هندی ، طالع کرات یا کلید مغر انسان ، رساله تحلیلیه در شرح لا اله الا الله ، سرخاب الرمل ، الطب الروحانی لجسم الانسانی ، تصرف به علم ، تلمسانی ، تاج الملوک ، شموس الانوار و کنوز الاسرار الکبری، شرح خاتم ابی حامد ، شرحی بر اسما ، شمس المعارف صغری ، روضه العلما ، رموز و اسرار در علم جفر و اعداد ، روح های تسخیر شده ، هفت رساله در حکمت و طبیعیات ، مخلوط نادره افغانستانی ، مرشد الانسان الی رویت الجان ، منتخب شمس المعارف البونی ، مجربات ابن سینا الروحانیه ، منتدیات المرجان الروحانیه ، مشکات الاسرار ، معراج نبی ، مزامیر داوود ، مشارق شموس الانوار و مغارب حسها ، منبع اصول حکمت ، دعوت البرهتیه ، مخلوط تم تم ، مخلوط شرح اسماء الله، فتح الملک المجید ، مخلوط دعوت بسم الله ، مخلوط اخبار الحبشه ، مخلوط الدر و التریاق ، مجموع لطیف ، مجامع الاسرار ، لمحات فی علوم القرآن ، لقط المرجان فی اخبار الجان ، کوکب المحیط ، کیمیا و احضارات ، خطوط سوره یاسین ، خزانت الاسرار فی الختوم و لاذکار ، خواص الفاتحه ، خواص القرآن ، حواص الاحجار ، خواص روحانیات ، رساله ای در باب حروف ، رساله ای در اسرار قاسمی ، رساله ای در اوفاق ، رساله ای در علم جفر ، رمل کبار ، کتابی خطی در زمینه علم جفر و اوفاق و رمل و علوم غریبه ، کتابی خطی در علم رمل ، رکاز الدعوات ، اصول علم رمل و اسطرلاب ، کتابی در علوم غریبه ، کفایت الحکیم ، کشف الاسرار المخفیه ، کنزالمغربین ، کنزالاختصاص ، جوهره الکمال ، جواهر الآیات ، حصن المسلم من اذکار کتاب ، حرز لجلب القلوب ، حجاب اسماء اهل کهف ، هیاکل سبعه ، حقیقت جفر عند الشیعه ، قدرت الخلاق فی علم الاوفاق ، قمر الاقمر ، قاهر الارواح ، فضایل القرآن ، فوائد من کتاب ابن الحاج المغربی الکبیر ، فتح الملک ، کتابی خطی قدیمی از فخر رازی ، علم الکتاب ، اقترانات الکواکب ، در الانوار ، دره ی نادره ، الدر المنظوم ، درر المکنونات ، دعای عکاشه ، دعوت الجلجلوتیه ، دعوت بسمله ، اسرار اعجاز قرآن ، اصناف المغرورین ، کتابی خطی قدیمی در علوم نجوم و رمل ، نقش سلیمانی ، نقد حاودان و گنج رایگان ، نادر الرمل ، رساله ای در مصطلحات علم جفر ، مرتاضنامه هندی ، مکاشفه درون و عروج روح ، مجربات سلیمانی مع حرز جسمانی و روحانی ، مجموعه کامل علوم غریبه و مجربات ابن سینا ، مهج الدعوات و منهج العنایات ، الذهب الابرز فی اسرار خواص کتاب الله ، کتابی خطی قدیمی در اسما الله ، الف حرز و حرز ، الطلسمات ، الطلسم ، کتابی در معرفت اسطرلاب ، رساله ای در باب معرفت کواکب و تقویم و درجات ، رساله ای در باب علم حروف ، مجموعه ی ذکر معراج الذاکرین ، مخزن الحکمت ، مجموعه ی علم رمل از خواجه نصیر طوسی ، منتخب شمس المعارف کبری و سر المکتوم: مجمع الطلاسم و اشکال المکرم ، اسرار العارفين و زبده السالكين ، اسرار في علم دروعقد السان خواتم روحانیه.جلب الحبیب. شیخ بهایی.سکاکی.البهنساوی.علوم الزروحانیه. ابانوخ.جدایی انداختن بین زن و شوهر.تفرقه بین اشخاص.ایجاد بیماری.پیدا کردن دزدیده.پیدا کردن دزد. جلب - محبة - تهییج - مخطوطات -.رزق وروزی .جلب ارزاق


برچسب‌ها: عهد نامه مالک اشتر, اخبار حلاج, فرشتگان خداوند, انسان در عرف عرفان, ورد السحر, الشفا الربانی فی طب روحانی, رحلت الروح, حقیقت السحر, اسرار السحر, السحر, السحر و عوالم الجن فنون و علاج, علم ح
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 3:25  توسط یوسف   |